Teckningsoptioner serie TO1

Den 30 september 2022 togs Railway Metrics and Dynamics Sweden AB:s (”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO1 (“TO1”) och TO2 upp till handel på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna av serie TO1 respektive TO2 handlas under kortnamnen ”RMDX TO1” med ISIN-kod SE0018219990 respektive ”RMDX TO2” med ISIN-kod SE0018220006.

Teckningsoptioner serie TO1

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 har under perioden 16–30 april 2023 möjlighet att för två (2) innehavda teckningsoptioner av serie TO1 påkalla teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgår till 3 088 500.

Sammanfattning av villkoren för TO1

  • Teckningsperiod: 16 april 2023–30 april 2023
  • Emissionsvolym: 3 088 500 teckningsoptioner serie TO1 berättigande till teckning av 1 544 250 nya aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 2 424 472,5 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 0,1 MSEK.
  • Teckningskurs: 1,57 SEK per ny aktie.
  • Sista dag för handel med TO1: 26 april 2023.
  • Aktiekapital och utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1 ökar aktiekapitalet med 61 770 SEK, från 710 227,63 SEK till 771 997,63 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 1 544 250 aktier, från 17 755 690 aktier till 19 299 940 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka åtta procent (8 %) av antalet aktier och röster i Bolaget.

Vänligen notera att de teckningsoptioner serie TO1 som inte utnyttjas senast den 30 april 2023, alternativt avyttras senast den 26 april 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs att de aktivt utnyttjas för teckning av nya aktier eller avyttras.

Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 30 april 2023. Innehavare av teckningsoptioner via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare tidigt under teckningsperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

Så här utnyttjar du TO1 för nya aktier i Bolaget

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå): Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto): Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning hittar du här och på Aqurat Fondkommissions hemsida: https://aqurat.se/.

Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO1. För ytterligare frågor avseende teckningsoptionerna i Bolaget, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på 08-684 05 800.

För mer information om Railway Metrics and Dynamics, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, vd
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mejl: jan.lindqvist@railwaymetrics.com