Teckningsoptioner,
serie TO2

Den 30 september 2022 togs Railway Metrics and Dynamics Sweden AB:s (”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2”) upp till handel på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna av serie TO2 handlas under kortnamnet ”RMDX TO2” med ISIN-kod SE0018220006.

Teckningsoptioner serie TO2

​Den 30 september 2022 togs Railway Metrics and Dynamics Sweden AB:s (”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO2 (”TO2”) upp till handel på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna av serie TO2 handlas under kortnamnet ”RMDX TO2” med ISIN-kod SE0018220006.

Sammanfattning av villkoren för TO2

  • Nyttjandeperiod: 17 januari – 31 januari 2024
  • Teckningskurs: 1,19 SEK per ny aktie
  • Emissionsvolym: 3 088 500 teckningsoptioner serie TO2 berättigande till teckning av 1 544 250 nya aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 1 837 TSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 150 TSEK
  • Sista dag för handel med TO2: 29 januari 2024
  • Aktiekapital och utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO2 ökar aktiekapitalet med 61 770,002394SEK, från 763 058,669720 SEK till 824 828,672114 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt utnyttjande med 1 544 250 aktier, från 19 076 466 aktier till 20 620 716 aktier. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 7,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget

Vänligen notera att TO2 som inte nyttjas för teckning av aktier senast den 31 januari 2024, alternativt avyttras senast den 29 januari 2024, förfaller värdelösa. För att TO2 inte ska förfalla krävs att de aktivt utnyttjas för teckning av nya aktier eller avyttras. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 31 januari 2024 och innehavare av TO2 via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare i god tid för att erhålla information om nyttjande och betalning.

Förvaltarregistrerade Teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning genom utnyttjande av Teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta din förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning hittar du här och på Aqurat Fondkommissions hemsida: https://aqurat.se/.

Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare och Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut till Bolaget i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO2. För ytterligare frågor avseende teckningsoptionerna i Bolaget, vänligen kontakta Aqurat Fondkommission på 08-684 05 800.

För mer information om Railway Metrics and Dynamics, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, vd
Telefon: +46 (0)70-587 76 26
E-mejl: jan.lindqvist@railwaymetrics.com