Information

Informationsmemorandum (pdf) Ladda ner
Informationsbroschyr (pdf) Ladda ner

Erbjudande

Erbjudandepris: 4,0 SEK per Unit, dvs 4,0 SEK per aktie då samtliga teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt
Emissionsvolym: Cirka 12,0 MSEK
Utökningsoption: Upp till 6,0 MSEK
Bolagsvärde pre-money: Cirka 58,7 MSEK
Tecknings-/garantiåtaganden: Teckningsåtaganden om cirka 4,25 MSEK, motsvarande 35,4 % av Erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 7,75 MSEK, motsvarande 64,6 % av Erbjudandet. Sammanlagt motsvarar tecknings- och garantiåtaganden 100 % av Erbjudandet.
Teckningsperiod: 22 augusti–7 september 2022
Indikativ första handelsdag: 15 september 2022
Minsta teckningspost: Anmälan om teckning av Units ska avse lägst 1 250 Units, motsvarande 5 000 SEK

Hur tecknar man Units?

Personer som önskar teckna Units i Erbjudandet gör det genom Avanza eller Nordnet via länkarna nedan:

Till erbjudandesidan hos Avanza
Till erbjudandesidan hos Nordnet
Till anmälan för övriga banker och institut (Bank-ID)

Investment Highlights

  • Ledande, patenterad och färdigutvecklad systemplattform som resulterar i stora kostnadsbesparingar
  • En snabbt växande global marknad till följd av ett kraftigt digitaliseringsbehov där Bolagets underliggande AI ger ett tydligt ”first mover advantage”
  • Hög förväntad tillväxt som underbyggs av stabila intäkter genom långsiktiga avtal
  • Kommersialiseringen utvecklas väl – RMD har under 2022 ingått två skriftliga kundavtal och antalet inkomna förfrågningar är fler än vad Bolaget för närvarande kan leverera

Kort om RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, grundat 2011 och baserat i Stockholm, som utvecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade logaritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’).

Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastruktursmarknader, inklusive byggmarknaden och humanmarknaden. För järnvägsindustrins aktörer innebär Bolagets system att det är möjligt att bedriva transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

RMD erbjuder en avancerad IoT-lösning som tillhandahåller liveuppdateringar avseende tillgångens status, underhållsfrågor samt säkerhetsfrågor. Kärnan i systemet är den patenterade sensorenheten som kallas ‘Performance Monitoring Unit’ (PMU). Bolagets PMU analyserar inhämtade data med hjälp av sofistikerade algoritmer, vilka kontinuerligt förbättras i molnet genom användandet av artificiell intelligens. På så vis upptäcker och rapporterar RMD:s PMU fel på såväl den monitorerade tillgången som annan infrastruktur i anslutning till den monitorerade tillgången. Detta ger exempelvis järnvägsoperatörer och andra aktörer inom järnvägsbranschen möjlighet att i realtid förutse kommande underhållsbehov och med följden att tekniska fel och olyckor kan undvikas. Följaktligen skapas helt nya förutsättningar för järnvägsföretag globalt att förbättra säkerhet, punktlighet, effektivitet och lönsamhet.